Tổng hợp thẻ điều kiện nâng cao dành cho blogspot 2020

Tổng hợp thẻ điều kiện nâng cao dành cho blogspot 2020
Đối với những nhà thiết kế web chuyên nghiệp bằng Blogspot thì thẻ điều kiện (hay if tag) là một thành phần không thể thiếu và có thể coi là quan trọng bậc nhất trong thiết kế blogspot. Thẻ điều kiện giúp chúng ta biến hóa template blogspot trở nên đa dạng hài hòa hơn. Bài viết này không đề cập tới các thẻ cơ bản mà chỉ đề cập các thẻ mới, nâng cao hơn, dành cho blogpsot version 2.

Áp dụng cho tất cả bài đăng có nhãn blogspot
<b:if cond='data:posts all (p => p.labels any (l => l.name == "blogspot"))'>
</b:if>


Không áp dụng cho bài đăng có nhãn blogspot
<b:if cond='data:posts none (p => p.labels any (l => l.name == "blogspot"))'>
</b:if>


Nếu tiêu đề blog chứa từ "hợp", tương tự cho trang, cho bài viết...
<b:if cond='data:blog.title contains "hợp"'> </b:if>


Điều kiện cho số bài đăng lớn hơn 5 bài đăng
<b:if cond='data:posts.size gt 5'>  </b:if>


Điều kiện cho số bài đăng nhỏ hơn 5
<b:if cond='data:posts.size lt 5'>  </b:if>


Điều kiện cho số bài đăng bằng 5
<b:if cond='data:posts.size eq 5'>  </b:if>


Điều kiện áp dụng tất cả bài đăng có nhãn
<b:if cond='data:posts all (p => p.labels.any)'>  </b:if>


Điều kiện khi tìm kiếm một trong các từ khóa bên trong nó
<b:if cond='data:view.search.query in ["blogspot", "blogger", "blog"]'>  </b:if>


Áp dụng cho trang /search không phải là search/label
<b:if cond='data:view.isSearch and not data:view.isLabelSearch'>  </b:if>


Khi xem chi tiết bài viết hoặc trang


Áp dụng cho bài viết có id = 123456789
<b:if cond='data:view.postId == 123456789'>  </b:if>


Áp dụng cho trang có id = 123456789
<b:if cond='data:view.pageId == 123456789'>  </b:if>


Áp dụng cho nhiều bài viết có id
<b:if cond='data:view.postId in [11111,22222,33333]'>  </b:if>


Áp dụng cho nhiều trang có id
<b:if cond='data:view.pageId in [11111,22222,33333]'>  </b:if>


Áp dụng cho tiện ích FEATUREPOST / POPULARPOSTS


Áp dụng cho tiện ích có post id là 123456
<b:if cond='data:post.id == 123456'>  </b:if>


Áp dụng cho tiện ích có post id bên dưới
<b:if cond='data:post.id in [11111,22222,33333]'>  </b:if>


Không áp dụng cho bài viết có id dưới
<b:if cond='[111111] not contains data:post.id'> </b:if>


Trang lưu trữ


Áp dụng cho trang lưu trữ có năm là 2020
<b:if cond='data:view.search.archive.year == 2020'> </b:if>


Áp dụng cho trang lưu trữ có tháng là 06
<b:if cond='data:view.search.archive.month == 06'> </b:if>

0. Thẻ điều kiện cho Layout Mode
<b:if cond='data:view.isLayoutMode'> ... </b:if>


1. Thẻ điều kiện trang chủ (Home)
Mới: <b:if cond='data:view.isHomepage'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> … </b:if>


2. Thẻ điều kiện trang Index
Mới: <b:if cond='data:view.isMultipleItems'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'> … </b:if>


3. Thẻ điều kiện cho Bài viết và Trang (Page and Post)
Mới: <b:if cond='data:view.isSingleItem'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType in ["item", "static_page"]'> … </b:if>


4. Thẻ điều kiện cho bài viết (Post)
Mới: <b:if cond='data:view.isPost'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> … </b:if>


5. Thẻ điều kiện cho trang tĩnh (Page)
Mới: <b:if cond='data:view.isPage'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'> … </b:if>


6. Thẻ điều kiện cho trang Search Label
Mới: <b:if cond='data:view.isLabelSearch'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.searchLabel'> … </b:if>


7. Thẻ điều kiện cho trang Lưu trữ (Archive Pages)
Mới: <b:if cond='data:view.isArchive'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'> … </b:if>


8. Thẻ điều kiện cho trang Tìm kiếm (Search Page)
Mới: <b:if cond='data:view.isSearch'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.searchQuery'> … </b:if>


9. Thẻ điều kiện cho trang báo lỗi (Error 404)
Mới: <b:if cond='data:view.isError'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'> … </b:if>


10. Thẻ điều kiện cho trang xem trước (Preview Page)
 <b:if cond='data:view.isPreview'> … </b:if>


11. Thẻ điều kiện cho mobile
Mới: <b:if cond='data:blog.isMobile'>...</b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.isMobile == "true" '>...</b:if>


12. Thẻ điều kiện kết hợp if else cho mobile và desktop
<b:if cond='data:blog.isMobile'>

    Nội dung chỉ hiển thị trên mobile

    <b:else />

    Nội dung chỉ hiển thị trên desktop

</b:if>


13. Áp dụng cho 1 nhãn duy nhất
<b:if cond='data:view.isLabelSearch == "blogger"'>

    Nội dung chỉ hiển thị khi search label tên blogger

</b:if>


14. Áp dụng cho tất cả bài viết có nhãn blogger (đặt trong vòng lặp)
<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "blogger")'>

    Dành cho nhãn có tên Blogspot

</b:if>


15. Thẻ điều kiện không dùng cho trang search label
<b:if cond='!data:view.isLabelSearch'> … </b:if>


16. Thẻ điều kiện không dùng cho trang chủ
<b:if cond='!data:view.isHomepage'> … </b:if>

Hoặc

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'> … </b:if>


17. Thẻ điều kiện cho 1 link duy nhất bất kỳ tự đặt
<b:if cond='data:blog.url == "Link duy nhất"'> … </b:if>


18. Thẻ điều kiện cho 1 trong các label
<b:if cond='data:view.search.label in ["blog", "templalte", "giaodienblognet"]'>

 Nội dung hiển thị cho các label trên

</b:if>


19. Thẻ điều kiện không dùng trong các label
<b:if cond='data:view.search.label not in ["blog", "templalte", "giaodienblognet"]'>

 Nội dung hiển thị cho các label trên

</b:if>


20. Thẻ điều kiện kết hợp if else cho label
<b:if cond='data:view.search.label in ["template", "blog", "adsense"]'>

    Dành cho label có tên

    <b:elseif cond='data:view.search.label not in ["theme", "css"]' />

    Dành cho label không có tên

    <b:else />

    Còn lại mặc định

</b:if>


21. Thẻ điều kiện if else khác cho label
<b:if cond='data:blog.searchLabel == "blog"'>

    Nội dung hiển thị cho khi search label blog

    <b:elseif cond='data:blog.searchLabel == "thu-thuat-blog"' />

    Nội dung hiển thị cho khi search label thu-thuat-blog

    <b:else />

    Mặc định còn lại

</b:if>


22. Thẻ điều kiện dành cho tác giả nào đó
<b:if cond='data:displayname == "author-name"'>

Nội dung hiển thị chỉ dảnh cho tác giả 'author-name'

</b:if>


23. Thẻ điều kiện tìm kiếm cho 1 từ khóa nào đó
<b:if cond='data:blog.searchQuery == "blogger"'>

    Nội dung hiển thị khi tìm kiếm từ khóa blogger

</b:if>


24. Dùng NOT
<b:if  cond='not data:view.isPage'> Không dùng cho Page </b:if>

<b:if cond='not data:view.isHomepage'> Không dùng cho trang chủ </b:if>

<b:if cond='not data:view.isPost'> Không dùng cho bài viết </b:if>

Tương tự áp dụng cho tất cả các thẻ khác


25. Dùng khác != (FALSE)
<b:if  cond='!data:view.isPage'> Không dùng cho Page </b:if>

<b:if cond='!data:view.isHomepage'> Không dùng cho trang chủ </b:if>

<b:if cond='!data:view.isPost'> Không dùng cho bài viết </b:if>

Tương tự áp dụng cho tất cả các thẻ khác


26. Thẻ điều kiện cho liên kết bài mới, cũ
<b:if cond='data:post.hasOlderLinks'> Bài viết cũ </b:if>

<b:if cond='data:post.hasNewerLinks'> Bài viết mới </b:if>


27. Số bình luận
<b:if cond='data:post.numberOfComments &gt; 0'> Số Comment > 0 </b:if>

<b:if cond='data:post.numberOfComments &lt; 1'> Số Comment < 1 </b:if>


28. Nếu có bình luận
<b:if cond='data:this.messages.blogComment != &quot;&quot;'>Nếu có bình luận</b:if>


29. Thẻ điều kiện cho Adsense
<b:if cond='data:post.includeAd'>...</b:if>


30. Thẻ điều kiện ngày đăng bài
<b:if cond='data:post.dateHeader'>...</b:if>


31. Thẻ điều kiện cho bài đăng đầu tiên
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>....</b:if>


Và còn rất nhiều thẻ điều kiện khác nằm trong template.Một số toán tử để dùng với thẻ điều kiện của blogspot
== bằng, TRUE

> lớn hơn, áp dụng cho số

< nhỏ hơn, áp dụng cho số

!= khác, FALSE

>= lớn hơn hoặc bằng, áp dụng cho số

<= nhỏ hơn hoặc bằng, áp dụng cho số

NOT phủ định

Chia sẻ:
Call
0868450305
Contact Me on Zalo